Centre Pompidou-Metz (Courtesy Centre Pompidou-Metz)